X
تبلیغات
رایتل

باغ وحش

please select your language
جمعه 10 آذر‌ماه سال 1385

باز هم استاد محمد علی

تغذِیه ماهی ها آکوآریومی

ِیکِی از مهمترِین نکات در نگهدارِی ماهی های تزیینِی و تکثِیر و پرورش آنها نحوه تغذِیه و نوع غذاهایی است که به آنها داده می شود .متاسفانه با تمام اهمی تِی که تغذِیه و چگونگِی آن درنگهدارِی و پرورش ماهی ها دارد ، اما با وجود اِین به طور صحِیح و فنِی اِین امر بدرستِی مورد آموزش و توجه علاقه مند قرار نگرفته است .در تغذِیه ماهی ها چند عامل باید مورد توجه قرار علاقه مندان گِیرد که عبارتند از :
الف : چند نوع غذا باید به ماهی ها داده شود ؟
ب : روزِی چند بار باید به ماهی ها غذا داد ؟
ج : در هر وعده باید چقدر غذا به ماهی ها داده شود ؟
د : آِیا تغذِیه ماهی ها در فصول مختلف فرق می کند ؟
ه : در صورت رفتن به مسافرت ِیا دور بودن از منزل براِی تغذِیه ماهی ها چه باِید کرد .

 الف : چند نوع غذا باید به ماهی ها داده شود؟

ماهی ها از نظر تغذِیه با ِیکدِیگر متفاوت بوده و هر گروه از آنها مواد غذاِیِی خاصِی تغذِیه می نماِیند .ماهی ها ِیک گونه نِیز در سنِین مختلف ممکن است عادات غذایی متفاوتِی داشته باشند .به طور کلِی ماهی ها ممکن است گوشتخوار ، گِیاهخوار و ِیا همه چِیز خوار باشند .ماهی های گوشتخوار در مقاِیسه با ماهی ها گِیاهخوار خود بدو دسته تقسِیم می شوند ، اول ماهی هایی که از جانوران کوچک بِی مهره تغذِیه می نماِیند.دوم ماهی ها ماهِیخوار که غذاِی اصلِی آنها را ساِیر ماهی ها تشکِیل می دهند .در هر صورت معمولا حتِی ماهی هایی که عادات غذایی خاصِی دارند ، در سنِین مختلف گاهِی ممکن است بطور اتفاقِی و ِیا انتخابِی اقدام به خوردن انواع دِیگر غذاها بنماِیند .
نکته مهم اِین است که اکثرا در شرایط آکوآریومی می توان تا حدودِی عادات غذایی بِیشتر ماهی ها را تغِیِیر داده و ِیا کنترل نمود .براِی مثال سِیکلِیدها با اِینکه عموما گوشتخوار هستند ، با وجود اِین بخوبِی می توان آنها را با غذاهاِی آماده تغذِیه نمود .اصولا ماهی ها حتِی در شرایط طبِیعِی وقتِی که غذاِی اصلِی آنها پِیدا نشود ، می توانند از انواع دِیگر غذاها بطور موقت استفاده نماِیند .بدون شک در صورتِیکه غذا با سِیستم گوارشِی آنها مغاِیر و زمان تغذِیه آنها از اِین غذا طولانِی باشد ، رشد و نمو آنها کامل نخواهد بود و اِین بخصوص در مورد ماهی ها آکوآریومی صدق می کند ، زِیرا ماهی ها به اجبار آنچه را به آنها داده می شود، می خورند .
در نگهدارِی و پرورش ماهی ها باید تا حد امکان سعِی شود که بآنها غذایی داده شود که مشابه ِیا مترادف غذاِی آنها در محِیط طبِیعِی باشد .از آنجاکه آپارتمان نشِینِی و زندگِی ماشِینِی امروزِی تولِید ِیا جمع آورِی غذاهاِی زنده و مخصوص ماهی ها را مشکل و ِیا غِیر ممکن ساخته است ، کارخانه های تهِیه مواد غذایی ماهی های تزیینِی اقدام به ساختن انواع غذاهاِی آماده نموده در برخِی موارد غذاِی خاصِی براِی هرگونه ماهِی ِیا گونه هاِی مشابه درست کرده اند .شکِی نِیست که اِین غذاها هرچند هم که کامل باشند جاِی غذاهاِی طبِیعِی را نمی گِیرند ، با وجود اِین ، خوب ِیا بد امروزه شاِید بِیش از 90 درصد غذاِی ماهی ها زِینتِی از اِین منبع تامین می گردد .غذاهاِی آماده معمولا منشا جانورِی و گِیاهِی داشته و اکثرا انواع وِیتامی نها و املاح لازم نِیز بآنها اضافه می شود .جانوران مختلف نه تنها از غذاها براِی تولِید انرژِی و ماده سازِی استفاده می نماِیند ، بلکه مانند انسان از خوردن آنها هم لذت می برند .بنابراِین حتِی اگر براِی تغِیِیر ذائقه و دادن لذت بِیشتر به ماهِی هم شده باید سعِی شود که بطور مرتب از دادن غذاِی آماده و آن هم منحصرا ِیک نوع از آنها خوددارِی شود .
بطور کلِی می توان انواع غذاهاِی ماهی ها را به دو دسته غذاهاِی آماده و غذاهاِی طبِیعِی تقسِیم نمود .همانطور که ذکر شد غذاهاِی آماده را معمولا با توجه به نِیاز غذایی گونه هاِی مختلف می سازند .بنابراِین در مصرف آنها براِی انواع مختلف ماهِی باید دقت بعمل آِید.از آنجا که اِین غذاها بهِیچ وجه نمی توانند جاِی غذاِی طبِیعِی را بگِیرند ، لذا حداقل باید سعِی شود که هر چند وعده ِیکبار به ماهی ها غذاِی مناسب دِیگرِی داده شود .همچنِین بهتر است همواره حداقل دو نوع غذاِی آماده ِیکِی بصورت ترکِیبِی و دِیگرِی انواعِی مانند کرم توبِی فکس خرِیدارِی شود یک در میان براِی تغذِیه ماهی ها مصرف گردند .نوع دِیگر غذاِی ماهی ها ، غذاهاِی طبِیعِی هستند که خود به غذاهاِی زنده و غذاهاِی گوشتِی تازه ، منجمد و ِیا پودر شده که از منبع جانورِی به طور مستقِیم تهِیه گردِیده اند، تقسِیم می گردد .در اِینجا به ذکر برخِی از مهمترِین انواع اِین غذاها می پردازِیم :  
 غذاهاِی زنده ؛ شناسایی ، تولِید و مصرف آنها

در پرورش تجاری ماهِی و طِیور اکثرا ملاحظه می شود که در اثر تغذِیه مصنوعِی نه تنها مقاومت آنها در برابر بِیمارِی کم شده و قدرت تولِید مثلِ آنها کاهش می یابد ، بلکه رنگ و شکل ظاهرِی و مزه گوشت آنها نِیز در مقاِیسه با انواعِی که در طبِیعت و با تغذِیه طبِیعِی تولِید می شوند ، کاملا متفاوت می باشد .
غذاهاِی مصنوعِی هرچند هم کامل باشند ، با وجود اِین از نظر برخِی املاح و مواد معدنِی و نِیز ترکِیبات وِیتامی نها بدون شک داراِی کمبودهایی می باشند .دلِیل اصلِی آن اِینست که هرگز نمی توان با غذاِی مصنوعِی گوشت سفِید ِیا قرمزِی تولِید نمود که از نظر مرغوبِیت و مزه مشابه انواع طبِیعِی باشد .تغذِیه مصنوعِی ممکن است رشد و نمو دام ِیا ماهِی مورد پرورش را در حد مورد نظر تامین نماِید ، اما با وجود اِین اثر صد در صد طبِیعِی بر روِی کار غدد داخلِی و در نتِیجه تولِید مثل آنها دارد .
ماهی ها آکوآریومی در دو مرحله از زندگِی خود احتِیاج مبرم به غذاِی طبِیعِی دارند تا بتوانند از نظر تولِید بافت و نِیز فعالِیتهاِی تولِید مثلِ رشد و نمو کامل داشته باشند .اولِین مرحله دوره رشد و نمو نوزاد پس از جذب کِیسه زرده با مرحله اِی است که بصورت بچه ماهِی نسبتا کامل در می آِید .دومی ن مرحله همزمان با شروع تولِید عناصر تناسلِی شامل تخم و اسپرم تا پاِیان دوره تخمرِیزِی ِیا زنده زایی است .ماهی هایی که در اِین دو مرحله از زندگِی غذاِی زنده و طبِیعِی درِیافت نماِیند ، رشد و نمو و تولِید مثل آنها تا حدودِی قابل مقاِیسه با ماهی ها در شرایط طبِیعِی می باشد .
برخِی از ماهی ها در شرایط آکوآریومی اگر غذاِی مناسب و طبِیعِی کافِی درِیافت ننماِیند ، هرگز قادر به تولِید مثل نخواهند بود ولِی برخِی دِیگر تا حدودِی تولِید مثل می نماِیند اما قدرت بارورِی آنها و سلامت و مقاومت نوزادانشان قابل مقاِیسه با ماهی ها در شرایط طبِیعِی و ِیا ماهی هایی که قسمتِی از جِیره غذاِیِی خود را بصورت غذاِی زنده و بخصوص همزمان با دوران بارورِی درِیافت می نماِیند، نمی باشد .
اگرچه تهِیه ، تولِید و تامین برخِی از مواد غذایی زنده تا حدودِی آسان است ، با وجود اِین اکثر آکوآریوم دارها و حتِی آکوآریوم فروشِیها و تولِید کنندگان ماهی ها تزیینِی چندان توجهِی به آن مبذول نمی دارند .دلِیل اصلِی آن عدم آگاهِی از انواع غذاهاِی زنده و شناخت آنها و نِیز عدم تولِید برخِی از انواع آنها توسط بخشهاِی تولِید کننده و عرضه آنها به علاقمندان می باشد .
معمولا غذاِی زنده به انواع غذاهایی گفته می شود که بصورت زنده به ماهی ها داده می شوند .اگرچه عده اِی غذاهاِی گوشتِی منجمد را نِیز جزو غذاهاِی زنده به حساب می آورند با وجود اِین از آنجا که بِین ِیک ماده غذایی زنده و نوع منجمد آن ، مخصوصاً با توجه به نحوه انجماد و مدت زمان نگهدارِی آن بصورت ِیخ زده تفاوت چشمگِیرِی وجود دارد ، لذا بهتر است اِین غذاها را به دو دسته غذاهاِی زنده و غذاهاِی طبِیعِی تقسِیم نماییم .بدون شک غذاِی زنده نِیز خود غذاِی طبِیعِی است ولِی از نظر فقدان واژه هاِی خاص می توان اِین نامگذارِی را قبول کرد .غذاِی طبِیعِی مورد نظر نِیز ممکن است به صورت مختلف مانند تازه ، منجمد ، آرد و غِیره وجود داشته باشد .
ساده ترِین غذاِی طبِیعِی که می توان به ماهی ها داد گوشت تازه قرمز ِیا سفِید فاقد چربِی است که باید به اندازه هاِی بسِیار ، رِیز و قابل بلع توسط ماهی ها به آنها داده شود .بدون شک ارزش غذایی گوشت خالص ، کمتر از ارزش غذایی کرم خاکِی تکه تکه شده و ِیا ساِیر غذاهاِی زنده می باشد .علاوه بر گوشت قرمز و گوشت ماهِی ، گوشت می گو و عضله صدفها ( در صورت در دسترس بودن ) قابل استفاده می باشند .مصرف گوشت تازه بمراتب بهتر از گوشت منجمد است .غذاهاِی زنده که می توانند مورد مصرف ماهی ها قرار گِیرند داراِی انواع زِیادِی هستند که برخِی از آنها در شرایط خاص قابل تکثِیر و پرورش بوده و برخِی دِیگر باید در موارد نِیاز از محِیط طبِیعِی خود جمع آورِی شوند.
برخِی از انواع غذاهاِی زنده بشرح زِیر می باشند :  
 1- دافنِی ِیا خاکشِی ( خاکشِیر )

شاِید افراد کم سن و سال بخوبِی دافنِی ِیا خاکشِی را نشناسند ولِی آنهایی که از آب انبارهاِی قدِیمی آب برداشته اند ِیا در منزلشان حوض وجود داشته است اِین حِیوان را بخوبِی می شناسند .دافنِی ها جزو سخت پوستان رِیز هستند که در بِیشتر آبگِیرهاِی آب شِیرِین ِیافت می شوند ، و چون شکل آنها تا حدودِی شبِیه دانه هاِی خاکشِیر است به آن خاکشِی ِیا خاکشِیر هم می گوِیند .در فرهنگ غربِی به اِین حِیوان بزبان عامی انه کک آبِی می گوِیند زِیرا تا حدودِی شبیه به کک معمولِی است.
دافنِی ها جز بهترِین مواد غذایی زنده می باشند که در همه جا ِیافت می شوند .البته نباِید انتظار داشت که در هر برکه ِیا آبگِیر بتوان آنها را پِیدا کرد .معمولا در طبِیعت بِیشتر می توان توده هاِی ابر مانند آنها را در برکه هایی که کنار محل رِیزش آشغالهاِی شهرِی درست مبشود ، و نِیز در آبگِیرهایی که آب آنها چندان تمیز نِیست، مشاهده نمود .
رنگ دافنِی ها قرمز ، سبز ِیا خاکسترِی است ولِی نوع قرمز آن مرغوبتر است .گاهِی توده آنها بقدرِی بزرگ و متراکم است که از فاصله دور قابل تشخِیص می باشد .عمق توده ممکن است از 5 تا 50 سانتِیمتر تفاوت نماِید .توده دافنِی در اثر حرکاتِی که دارد از دور بصورت ابر متحرک دِیده می شود .از آنجا که دافنِی هاِی بزرگ نمی توانند مورد استفاده بچه ماهی ها قرار گِیرند ، لذا براِی تغذِیه آنها باید با الک دافنِی هاِی رِیز را جدا کرد .  
 جمع آورِی دافنِی از محِیط طبِیعِی

پس از شناختن دافنِیها و محلهاِی زِیست آنها ، می توان با تورهای دستِی خاصِی که داراِی چشمه هاِی بسِیار رِیز است به صِید اقدام نمود .قطر توردستِی باید حدود 25 سانتِیمتر و عمق آن 35 سانتِیمتر باشد .تورِی باید بصورت استوانه اِی و گرد و بدون درز داخلِی دوخته شود .تورِی هاِی مخروطِی زِیاد مناسب نِیستند چون باعث مرگ و می ر بِیشتر دافنِیها می شوند .از تنذِیب ( تنظِیف ) و ِیا ساِیر پارچه هاِی مشابه که داراِی چشمه هاِی تورِی بسِیار رِیزند می توان براِی اِینکار استفاده نمود .پس از پِیدا کردن دافنِی ها باید با حرکت دادن تور دستِی در داخل آب بصورت 8 انگلِیسِی آنها را صِید نمود .
دافنِیهاِی جمع شده را باید در سطل آب رِیخت و به محل مورد نظر برد .اگر آب داخل سطل گرم است می توان مقدارِی ِیخ براِی خنک کردن آن بکار برد .دافنِیها احتِیاج به مصرف اکسِیژن زِیاد دارند و اگر اکسِیژن محلول در آب کم شود ، دافنی ها به سطح آب می آِیند .صِیادان حرفه اِی دافنِیها، معمولا صبح زود که دافنِی ها در سطح آب تجمع می نماِیند آنها را صِید می نماِیند .پس از شروع وزش باد و بالا آمدن آفتاب ، دافنِی ها معمولا به عمق آب می روند ولِی در مواقعِی که تراکم آنها زِیاد است در سطح آب می مانند .اگر ساِیه بانِی بر روِی آب درست شود ، می توان تراکم دافنِی ها را در زِیر آب مشاهده نمود.
در مناطق معتدل حداکثر تراکم دافنِیها در ماه اردِیبهشت است .پس از آن با شروع فصل گرما بتدرِیج تراکم آنها کم شده و مجددا در اوایل پاییز افزاِیش می یابد .اگر سرما زِیاد نباشد ، در فصل زمستان نِیز می توان تراکم کمی از آنها را درآبها مشاهده نمود .بهترِین آب مناسب براِی رشد و نمو زِیاد آنها آبِی است که پ – هاش آن خنثِی و ِیا کمی قلِیایی باشد .  
 نگهدارِی دافنِیها به طور زنده

اگر اکسِیژن کافِی در دسترس دافنِی ها باشد ، در شرایط مساعد می توان تابستانها تا 3 روز و در بهارِیا پاییز تا ِیک هفته آنها را در ِیک سطل آب به طور زنده نگهدارِی کرد .بنابراِین اگر در بهار و پاییز هفته اِی ِیکبار و در تابستان هفته اِی دو بار در مواقع لزوم اقدام به جمع آورِی آنها شود، کافِی می باشد .  
 مضرات دافنِیها

از آنجا که پوسته آنها نرم و غِیر قابل نفوذ می باشد داراِی اثر می لن بوده و اگر غذاِی اصلِی ماهی ها را تشکِیل دهند ، به اندازه کافِی چاق نخواهند شد .اِین غذا را می توان با مواد نشاسته دار مانند گندم وچاودار پخته به طور متناوب به ماهی ها داد تا عِیب ِیاد شده تا حدودِی برطرف گردد .گاهِی ماهی ها که علاقه زِیادِی بخوردن دافنِی دارند ممکن است در اثر پرخورِی از آن بمیرند .همواره با دافنِیها ممکن است نوزاد برخِی از انگلها ِیا ساِیر جانوران آبزِی بِیمارِی زا بداخل آکوآریوم انتقال داده شود که معمولا جداسازِی آنها بعلت رِیزِی و ِیا بِی رنگِی امکان پذِیر نِیست .گاهِی نِیز دافنِیها با آرواره هاِی خود به بدن و برانشِی بچه ماهی ها چسبِیده و اکثراً باعث مرگ و میر آنها می شوند .  
 تکثِیر و تولِید دافنِی

اگر چه احتمالا با اِیجاد شرایط مساعد مانند پ – هاش با کمی قلِیایی ، نور کافِی و کمی کود گوسفندِی می توان حتِی در لگن هاِی پلاستِیکِی رختشوِیِی اقدام به تولِید دافنِی نمود ، با وجود اِین میزان دافنِی تولِید شده در چنِین ظرفِی فقط می تواند احتِیاجات غذایی ِیک ِیا دو جفت ماهِی را در طول سال تامین نماِیند .
بااِیجاد شرایط ِیاد شده می توان اقدام به تولِید دافنِی نمود .براِی این کار باید صِید دافنِی کم کم صورت گِیرد و به تدرِیج کود به اندازه کافِی به استخرها اضافه گردد .خاک خشک مخلوط به محلول پهن گوسفندِی و کمی آرد سوِیا بهترِین کود به حساب می آِید .قبلا بهتر است اِین مخلوط در مجاورت نور آفتاب بخوبِی خشک شود تا تخم و نوزاد جانوران مضرِی که احتمالا در داخل آن وجود دارد از بِین بروند .پس از پر کردن استخرها از آب و افزودن کود قرار دادن مقدارِی دافنِی مولد ، بعد از چند روز تولِید مثل و افزاِیش آنها شروع خواهد شد .در استخرهاِی پرورش دافنِی بهتر است در قسمتِی از آن ساِیه بانِی براِی جمع شدن دافنِی ها درست شود .کمی از آب استخر نِیز باید هفته اِی ِیکبار تعوِیض شود تا از غلِیظ شدن آن جلوگِیرِی شود .  
 2- سِیکلوپس ها Cyclopses

در داخل استخر دافنِی ها و اکثرا مخلوط به آنها سخت پوستان کوچک دِیگرِی بنام سِیکلو پس زندگِی می کنند که اندازه آنها از دافنِی ها کوچکتر و قد آنها کشِیده تر است .حرکت آنها با جهش هاِی متوالِی و در ِیک خط راست انجام می گِیرد .در فصل تخم رِیزِی اکثر ماده ها در طرفِین بدن و در مجاورت دم داراِی دو کِیسه بزرگ تخم می باشند .براِی تغذِیه بچه ماهی ها ، باید سِیکلوپسهاِی کوچکتر را با الک جدا کرد .
غذاِی اصلِی آنها از فِیتوپلانکتنها تشکِیل می شود .سِیکلوپسها بر خلاف دافنِی ها فاقد آرواره مخصوص براِی حمله به بدن بچه ماهی ها می باشند .با وجود اِین گاهِی می توان سِیکلوپس ها را چسبِیده به بدن بچه ماهی ها مشاهده نمود .اکثرا در استخرهاِی کوچک پرورش دافنِی ، سِیکلوپس ها با رقابت غذایی ،کم کم باعث از بِین بردن تراکم دافنِی ها شده وخود جاِیگزِین آنها می گردند .  
 3- آرِتیما ِیا می گوِی آب نِیمه شور

ِیکِی از بهترِین غذاهاِی ماهی ها تزیینِی، مخصوصاً بچه ماهی ها ، نوزاد آرتِمیا است که ِیکِی از سخت پوستان آبزِی می باشد .تخم هاِی بسِیار رِیزِی آرتمیا که به آن برا ِین شرِیمپ ِیا میگوِی آبهاِی نِیمه شور هم می گوِیند امروزه به صورت تجارتِی تولِید شده و در بسته هاِی کوچک فروخته می شود .در اِیران اِین آبزِی به مقدار بسِیار زِیاد در درِیاچه ارومیه ( رضاییه ) زندگِی می کند و در واقع تنها حِیوانِی است که در اِین درِیا زندگِی می کند .در اواخربهار و در تابستان و پاییز می توان توده هاِی تخم را به صورت شناور در قسمت شرقِی و جنوب شرقِی درِیاچه مشاهده کرد .براِی تغذِیه آنها می توان مقدار کمی کاهِ تخمیر شده ِیا گِیاه پوسِیده را در داخل آب محتوِی آنها قرار داد .انفوزوئرها و ساِیر مواد غذایی که از تخمیر اِین گِیاهان تولِید می شوند ، همچِنِین فِیتوپلانکتن هایی که در اثر تابش نور در آب تولِید می شوند غذاِی مناسبِی براِی نوزادهاِی آرتمیا می باشند .  
 4- کرم خاکِی

کرم خاکِی را بدون شک همه می شناسند .اِین همان کرمی است که در باغچه ها و در داخل خاک زندگِی می کند و معمولا در مواقع بارندگِی که آب موجود در خاک باغچه تجمع می کنند.این زِیاد می شود از ترس خفه شدن خاک را ترک کرده و در اطراف باغچه کرم را کرم باران و برخِی کرم باغچه می گوِیند و چون بعنوان طعمه براِی صِید ماهِی با قلاب هم بکار می رود، عده اِی دِیگر به آن کرم ماهِیگِیرِی می گوِیند .طول آنها گاهِی ممکن است تا 20 سانتِیمتر هم برسد .هنگام جمع آورِی آنها براِی تغذِیه ماهی ها باید از برداشتن کرمهاِی داخل توده هاِی پهن که در اطراف آنها ترشحات زرد رنگ دِیده می شود، خوددارِی شود چون حتِی ماهی ها درشت وحشِی هم از خوردن آنها امتناع می نماِیند .براِی اِین منظور می توان در ِیک قوطِی حلبِی یا حلب هاِی کوچک نباتِی حدود 15 تا 20 سانتِیمتر خاک مرطوب رِیخته و مقدارِی پوره سِیب زمینِی ، آرد ذرت ِیا آرد چاودار براِی تغذِیه آنها به خاک اضافه کرده و کرمها را مقدارِی برگ مرطوب افرا براِی تغذِیه آنها در روِی خاک قرار داد .آکوآریوم فروشِی ها می توانند اِین کرمها را جمع آورِی و به علاقمندانِی که حوصله ِیا وقت جمع آورِی آنها را ندارند، بفروشند .  
 5- کرم سفِید

اِین کرم که رنگ آن سفِید شِیرِی است و طول آن 15 می لِیمتر ِیا بِیشتر است از خوِیشاوندان کرم خاکِی بوده و به بهترِین وجهِ می توان آنها را در حد تجارتِی تکثِیر و تولِید نمود .تکثِیر و تولِید آنها در شرایط نسبتا گرم و مرطوب تا حدودِی آسان است .در حال حاضر فقط اِین کرم در کارگاه تکثِیر و پرورش تاسماهِیان شِیلات اِیران براِی تغذِیه نوزاد ماهِیان خاوِیارِی تکثِیر می شود و تولِید سالانه آن حدود 600 کِیلوگرم ِیا بِیشتر می باشد .براِی تولِید آن جعبه هاِی مخصوص که عمق خاک آنها حدود 10 سانتِیمتر است بکار می رود .
در پاِیان می توان توده کرم خالص را برداشت کرده و براِی تغذِیه ماهی ها بکار برد. کرمهاِی جدا شده می توانند چندِین ساعت در حرارت معمولِی ِیخچال زنده بمانند .در داخل آب آکوآریوم همه کرمها می توانند مدت چند ساعت زنده بمانند .براِی تغذِیه بچه ماهی ها باید کرمها را با تِیغه چاقو تکه تکه کرد و در هر بار غذا دادن به ماهی ها باید به اندازه به آنها داده شود که پس از 15 دقِیقه اثرِی از کرمها باقِی نماند ، در غِیر اِین صورت بخصوص در مواقعِی که سنگرِیزه در کف آکوآریوم وجود دارد پوسِیده شدن مازاد کرمها باعث آلوده شدن آب آکوآریوم می شود .  
 6- کرم توبِی فکس

در آبهاِی کثِیف و بخصوص در فاصله 600 تا 700 مترِی محل رِیزش فاضلابهاِی خانگِی و شهرِی ( نه صنعتِی ) در آب رودخانه ها ِیا آبگِیرها ، و گاهِی در کناره استخرهاِی پرورش دافنِی می توان قسمتهاِی زنگ زده اِی مشاهده نمود که ابتدا بنظر می رسد توده دافنِی باشند .اِین توده ها اکثرا کرم توبِی فکس می باشند .اِین کرم داراِی رنگ صورتِی خاصِی می باشد .براِی نگهدارِی آن بصورت زنده می توان مقدار صِید نشده را در داخل ِیک سطل زِیر شِیر آب قرار داده و بطور دائم مقدار کمی آب به داخل آن جرِیان داد .کرمها در اِین حالت بصورت توده اِی در کف سطل باقِی می مانند .هر چه درجات حرارت آب کمتر باشد زمان نگهدارِی آنها طولانِی تر خواهد بود .معمولا در طول مدت سال می توان آنها را از مناطق طبِیعِی زندگِیشان جمع آورِی نمود .از دادن کرم هاِی مرده به ماهی ها باید جدا خوددارِی کرد .
امروزه در کارخانه هاِی سازنده غذاِی ماهی ها تزیینِی به مقدار فراوان از اِین کرم تولِید شده و پس از خشک کردن بصورت مکعبهاِیی در آورده و در بسته بندِیهاِی خاص با قِیمت مناسب در اختِیار علاقه مندان قرار می دهند.  
 7- کرم قرمز

اِین کرم را که در کف استخرها و حوضچه هاِی قدِیمی و نِیز در درِیاچه ها و آبگِیرها پِیدا می شود اکثرا می شناسند .رنگ قرمز خونِی و طول آن حدود 12 می لِیمتر بوده و با حرکات منظم و به شکل 8 انگلِیسِی در آب شنا می کند .ماهی ها علاقه خاصِی بخوردن آن دارند ولِی گاهِی دِیده می شود که کرم بصورت هضم نشده توسط ماهِی دفع می گردد .اِین کرم که به آن کرم خونِی هم می گوِیند درگل و لاِی کف ، بخصوص روِی چوبهاِی پوسِیده کف آب نوعِی لانه براِی خود می سازد .  
 8- کرمهاِی شِیشه اِی

در فصل زمستان در بسِیارِی از درِیاچه ها و استخرها می توان با ِیک تورِی دستِی مقدار زِیادِی کرمهاِی شفاف که به آنها کرم شِیشه اِی می گوِیند، صِید نمود .اِین جانوران در واقع کرم نبوده بلکه نوزاد انواع مگسها هستند که طول آنها ممکن است تا 12 می لِیمتر برسد .گاهِی می توان هفته ها را در آب سرد زنده نگهداشت .ماهی ها معمولا علاقه خاصِی بخوردن آنها دارند .  
نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
جمعه 10 آذر‌ماه سال 1385 ساعت 10:03 ب.ظ
+ محسن نمکیان
سلام امیر خان
خودت گفتی اگه سوال داری بیا. ما هم یه سوالی پرسیدیم اصلا تحویلمون نگرفتی٬ هیچ!!!
بابا مردیم یه جوابی٬ چیزی بده
امتیاز: 0 0
پاسخ:
کی سوال کردی